Opis projektnih aktivnosti

Opis projektnih aktivnosti

Projekat EX.PO AUS uključuje sledeće aktivnosti:

 • stvaranje medijske komunikacione strategije i strategije širenja informacija: logo projekta, institucionalni komunikacioni grafički standard,
 • izrada brošure projekta na engleskom jeziku, plus jedan dio na lokalnom jeziku;
 • izrada internet stranice projekta na engleskom jeziku i na jezicima svih partnera;
 • organizovanje lokalnih i prekograničnih seminara i radionica sa obukom o pripremi i realizaciji planova upravljanja;
 • objavljivanje brošura o planovima upravljanja i objavljivanje završnog izvještaja o zajedničkom pristupu;
 • formiranje tematskih radnih grupa na sledeće teme: Obnova arhitektonskih ukrasa, Suvi kamen, Istorijsko lokalno nasleđe dvije jadranske obale i Obnovljiva energija;
 • višejezička internet stranica o novim saznanjima i metodologijama vezanim za očuvanje i obnovu arheoloških lokaliteta;
 • realizacija Pilot Projekata: svi pilot projekti biće čvrsto spojeni i vezani za teme koje projekat realizuje: tehnike suvog kamena, očuvanje mozaika, promovisanje i valorizacija UNESCO-vih lokaliteta, korištenje modernih tehnologija (ušteda energije) na UNESCO-vim lokalitetima;
 • razmjena iskustava i rezultata pilot projekata: prekogranični seminar te priprema i prezentovanje konkretne brošure kojom se širi sadržaj pilot aktivnosti;
 • zajednička kulturno-turistička valorizacija UNESCO-vih područja Jadranskog mora, priprema visoko profesionalnog DVD-a kojim se ilustruju glavne karakteristike UNESCO lokacija na Jadranu koje su obuhvaćene projektom EX.PO AUS;
 • osmišljavanje i promocija među jadranskih turističkih paketa “UNESCO-va PODRUČJA JADRANSKOG MORA”