Ciljane grupe

Ciljane grupe

Najveću kratkoročnu i dugoročnu korist od projekta će imati:

  • stanovnici/ce koji/e žive na području na kojem se sprovodi projekat EX.PO AUS;
  • kulturni i turistički radnici; 
  • turisti koji traže nove doživljaje u neotkrivenim turističkim destinacijama, koji će koristiti resurse EX.PO AUS mreže i posredno ih promovisati širom svijeta; 
  • turistički vodiči i rukovodioci turističkih agencija koji će dobiti osnovne informacije o kulturnoj baštini EX.PO AUS mreže i rezultatima projekta, i koji će to uključiti u svoju turističku ponudu;
  • stanovnici/ce programskog područja koji  su potencijalni nosioci preduzetničkih inicijativa;
  • pružaoci i korisnici ugostiteljskih i smještajnih kapaciteta na tom području;
  • članovi mreže kulturnih, obrazovnih, turističkih i drugih organizacija.