Očekivani rezultati i proizvodi

Očekivani rezultati i proizvodi

 • Glavni očekivani rezultat je postizanje Jadranske prekogranične harmonizacije institucionalnih pristupa i metodologija intervencije kod održivog očuvanja i valorizacije UNESCO-vih područja na Jadranu, povezano sa početkom strategije koja ima za cilj njihovu zajedničku prekograničnu turističku valorizaciju. 
 • Očekuje se da će ova strategija značajno povećati, na srednji rok, međunarodni priliv turista prema jadranskom euro području. 

Konkretni proizvodi su sledeći: 

 • Projektovanje zajedničkog prekograničnog pristupa održivoj valorizaciji UNESCO-vih područja (uključeni su kreatori politike i zvaničnici: 400) 
 • 20 lokalnih i prekograničnih seminara i radionica obuke za pripremu UNESCO plana upravljanja i njegovu implementaciju; 
 • 1 izrada i testiranje , u konkretnim slučajevima, partnera iz svih oblasti sa kontrolne liste i/ili indikatora za praćenje efikasnosti procesa upravljanja 
 • objavljivanje 600 primjeraka Planova za upravljanje UNESCO-vim  područjima (na nacionalnim jezicima + rezime na engeskom jeziku);
 • 1 višejezički sajt namijenjen novim saznanjima i metodologijama vezanim za očuvanje i obnovu arheoloških nalazišta;
 • 1 ažurirana Mosaic baza podataka sa svim mozaicima koji pripadaju prekograničnim teritorijama
 • 1 fotografska kampanja zasnovana na digitalnim tehnologijama 
 • 1 prekogranična konferencija o obnovi arhitektonskih ukrasa; 
 • 4 prekogranična sastanka o proučavanju i obuci vezanoj za suvi kamen, domaće istorijsko nasleđe i energetsku efikasnost dvije Jadranske obale; 
 • 2 višejezičke publikacije o novim saznanjima i metodologijama o suvom kamenu (100 primjeraka) i domaćem istorijskom nasleđu (100 primjeraka);
 • 10 pilot projekata: Ferrara, Dubrovnik, Split, Krf, Piran, Alberobello, Poreč, Aquileia, Bosna (Mostar, Blagaj, Stolac) Butrint; 
 • 1 prekogranični seminar  o rezultatima i saznanjima dobijenim iz realizacije pilot projekata (+600 pripremljenih i podijeljenih brošura); 
 • 12 anketa o prikazu stanja svakog od partnera koje je povezano sa turističkim prilivom prema sopstvenim lokacijama;
 • 1 anketa o Evropskom i međunarodnom tržištu culture i turizma
 • 1 izrada visoko profesionalnog DVD-a o UNESCO-vim područjima na Jadranu, kao osnove za usluge/ dokumentarce na televiziji 
 • 12 sastanaka sa specijalizovanim časopisima i TV stanicama 
 • 1 dizajn i testiranje kulturno-turističkog paketa “UNESCO-va PODRUČJA NA JADRANU” kod operatera na tržištu
 • 1 Internet stranica Projekta/ portal za online resurse UNESCO-vih područja na Jadranu