Grupet target

Grupet target

Grupet e mëposhtëme do të përfitojnë benefitet më të mëdha afatshkurtra dhe afatgjata:

• rezidentët në rajonin EX.PO AUS;
• punonjësit e turizmit kulturor;
• turistëttë cilët kërkojnë eksperienca të reja në destinacione të pa zbuluara, të cilët do të përdorin rrjedhimisht burimet e rrjetit EX.PO AUS duke i promovuar ato në mënyrë indirekte në të gjithë botën;
• guidat turistike dhe drejtuesit e agjensive turistike të cilët do të marrin informcionet kryesore rreth burimeve kulturore të rrjetit EX.PO AUS dhe mbi rezultatet e projektit, duke i përfshirë ato më pas në ofertat e tyre turistike
• rezidentët ne rajonin e programit, përfaqësues dhe zotërues të ndërrmarjeve dhe burimeve;
• ofruesit dhe përdoruesit e shërbimeve katering and të akomodimit në rajon;
• përfaqësues të rrjeteve kulturore, arsimit, turizmit dhe organizatave të tjera.