Opis projektnih aktivnosti

Opis projektnih aktivnosti

Projekt EX.PO AUS uključuje sljedeće aktivnosti:

 • stvaranje komunikacijske strategije i diseminacijske strategije: projektni logotip, institucionalni komunikacijski grafički standard,
 • izrada projektne brošure na engleskom jeziku, uz prijevode na nacionalne jezike;
 • izrada projektne internetske stranice na engleskom jeziku te jezicima svih projektnih partnera;
 • organizacija lokalnih i prekograničnih seminara i radionica u svrhu obuke o pripremi i provedbi planova upravljanja;
 • objavljivanje brošure o planovima upravljanja i objavljivanje završnog izvješća o zajedničkom pristupu;
 • formiranje tematskih radnih grupa: Restauracija arhitektonskih dekoracija, Suhozidna gradnja, Povijesna vernakularna baština dviju obala Jadrana i Obnovljiva energija;
 • izrada višejezične internetske stranice o novim saznanjima i metodologijama vezanima za očuvanje i restauraciju arheoloških lokaliteta;
 • realizacija pilot projekata: svaki pilot projekt bit će povezan s temama koje obuhvaća sam projekt: tehnike suhozidne gradnje, očuvanje mozaika, promocija i valorizacija UNESCO lokaliteta, upotreba modernih tehnologija (ušteda energije) na UNESCO lokalitetima;
 • razmjena iskustava i rezultata pilot-projekata: prekogranični seminar te izrada i predstavljanje posebne brošure u svrhu informiranja o sadržaju pilot akcija;
 • zajednička kulturno-turističku valorizacija UNESCO lokaliteta na Jadranu; priprema visoko kvalitetnog DVD-a koji sadrži osnovne karakteristike UNESCO lokaliteta na Jadranu uključenih u EX.PO AUS;
 • osmišljavanje i promocija među-jadranskih turističkih paketa ''UNESCO LOKALITETI NA JADRANU''