Očekivani rezultati i učinci

Očekivani rezultati i učinci

 • glavni očekivani rezultat je prekogranično usklađivanje institucionalnih pristupa i metodologija za održivo očuvanje i valorizaciju UNESCO lokaliteta na Jadranu, uz osmišljavanje strategije za njihovu zajedničku prekograničnu turističku valorizaciju
 • za očekivati je da će navedena strategija, u srednjoročnom razdoblju, znatno povećati međunarodne turističke dolaske u jadransku euro-regiju

Konkretni očekivani rezultati:

 • osmišljavanje zajedničkog prekograničnog pristupa održivoj valorizaciji UNESCO lokaliteta (broj uključenih kreatora politike i službenika: 400)
 • 20 lokalnih i prekograničnih seminara i radionica u svrhu obuke o pripremi i provedbi UNESCO-ovog plana upravljanja
 • 1 razrada i provjera na teritoriju svakog partnera te u konkretnim slučajevima, putem liste i/ili pokazatelja, u svrhu monitoringa učinkovitosti upravljačkog procesa
 • objavljivanje 600 primjeraka plana upravljanja UNESCO lokalitetima (na nacionalnim jezicima te sažetak na engleskom jeziku);
 • 1 višejezična internetska stranica o novim saznanjima i metodologijama vezanima za očuvanje i restauraciju arheoloških lokaliteta
 • 1 ažuriranje baze podataka mozaika uključivanjem svih mozaika koji pripadaju prekograničnim teritorijima
 • 1 fotografska kampanja bazirana na digitalnoj tehnologiji
 • 1 prekogranično predavanje o restauraciji i arhitektonskim dekoracijama;
 • 4 prekogranična sastanka u svrhu obuke i vježbi na temu suhozidne gradnje, povijesne vernakularne baštine i energetske učinkovitosti na obje obale Jadrana;
 • 2 višejezična izdanja o novim saznanjima i metodologijama vezanima uz suhozidnu gradnju (100 primjeraka) i valorizaciju vernakularne baštine (100 primjeraka);
 • 10 pilot projekata: Ferrara, Dubrovnik, Split, Krf, Piran, Alberobello, Poreč, Akvileja, Bosna i Hercegovina (Mostar, Blagaj, Stolac), Butrint; 
 • 1 prekogranični seminar o rezultatima i novim saznanjima dobivenima kroz provedbu pilot projekata (+600 izrađenih i distribuiranih primjeraka brošura);
 • 12 pregleda trenutnog stanja na lokalitetu svakog partnera po pitanju turističkih dolazaka;
 • 1 pregled europskog i međunarodnog kulturno-turističkog tržišta;
 • 1 realizacija visokokvalitetnog DVD-a na temu UNESCO lokaliteta na Jadranu, kao osnove za usluge/dokumentarne filmove na televiziji
 • 12 sastanaka sa specijaliziranim časopisima i televizijama
 • 1 osmišljavanje i testiranje kulturno-turističkog paketa ''UNESCO lokaliteti na Jadranu'' s djelatnicima iz tog sektora
 • 1 projektna internetska stranica/portal koji sadrži online izvore vezane za UNESCO lokalitete na Jadranu