Opis projektnih aktivnosti

Opis projektnih aktivnosti

Projekt EX.PO AUS uključuje sljedeće aktivnosti:

 • kreiranje strategije medijske komunikacije te kreiranje strategije širenja: logo projekta, institucionalni komunikacijski grafički standard,
 • kreiranje brošure projekta na engleskom jeziku, uz dio na jeziku država;
 • kreiranje web stranice projekta na engleskom jeziku i svim jezicima partnera projekta;
 • organizacija lokalnih i prekograničnih seminara i radionica za visoku obuku o pripremi i implementaciji plana upravljanja;
 • objavljivanje brošura o planovima upravljanja i objavljivanje završnog izvještaja o zajedničkom pristupu;
 • uspostavljanje tematskih radnih grupa: restauracija arhitektonskih dekoracija, suhi kamen, historijsko naslijeđe narječja dvije jadranske obale i obnovljiva energija;
 • višejezična web stranica o novim saznanjima i metodologijama očuvanju i restauraciji arheoloških lokacija;
 • realizacija pilot projekata: svi pilot projekti će biti dobro povezani i obrađivat će teme kojima se bavi projekt: tehnike suhog kamena, konzervacija mozaika, promocija i valorizacija UNESCO lokacija, korištenje savremenih tehnologija (očuvanje energije) na UNESCO lokacijama;
 • razmjena iskustava i rezultati pilot projekata: prekogranični seminar te kreiranje i prezentacija specifične brošure koja će proširiti sadržaj pilot radnji;
 • zajednička kulturno-turistička valorizacija UNESCO lokacija Jadranskog mora, priprema visoko profesionalnog DVD-a koji će prikazati glavne karakteristike UNESCO lokacija na Jadranu koje su uključene u EX.PO AUS;
 • dizajn i promocija međujadranskih turističkih paketa „UNESCO LOKACIJE JADRANSKOG MORA“