Očekivani rezultati i učinci

Očekivani rezultati i učinci

 • Glavni očekivani rezultat je postizanje jadranske prekogranične harmonizacije institucionalnih pristupa i metoda intervencije za održivo očuvanje i valorizaciju UNESCO lokacija Jadrana, zajedno sa početkom strategije koja cilja na njihovu zajedničku prekograničnu turističku valorizaciju.
 • Očekuje se da ova strategija srednjeročno značajno poveća tokove međunarodnog turizma prema jadranskoj euro regiji. 

Konkretni učinci će biti:

 • kreiranje zajedničkog prekograničnog pristupa održivoj valorizaciji UNESCO lokacija
 • (kreatori politike i zvaničnici: 400);
 • 20 lokalnih i prekograničnih seminara i radionica visoke obuke o pripremi UNESCO plana upravljanja i njegovoj implementaciji;
 • 1 elaboracija i testiranje u konkretnim slučajevima liste svakog područnog partnera i/ili indikatora da bi se kontrolirala učinkovitost procesa upravljanja
 • 600 objavljenih primjeraka plana upravljanja UNESCO lokacijama (na jezicima država, plus sažetak na engleskom);
 • 1 višejezična web stranica o saznanjima i metodologijama prezervacije i restauracije arheoloških lokacija;
 • 1 ažurirana baza podataka mozaika sa svim mozaicima koji pripadaju prekograničnim teritorijama;
 • 1 fotografska kampanja bazirana na digitalnim tehnologijama;
 • 1 prekogranična konferencija o restauraciji i arhitektonsim dekoracijama;
 • 4 prekogranična studijska sastanka i obuka o suhom kamenu, historijskom naslijeđu narječja i energetskoj efikasnosti dvije obale Jadrana;
 • 2 višejezične publikacije: o novim saznanjima i metodologijama o suhom kamenu (100 kopija) i o valorizaciji baštine narječja (100 kopija);
 • 10 pilot projekata: Ferrara, Dubrovnik, Split, Krf, Piran, Alberobello, Poreč, Aquileia, Bosna i Hercegovina (Mostar, Blagaj, Stolac) Butrint; 
 • 1 prekogranični seminar o rezultatima i saznanjima dobivenim kroz implementaciju pilot projekata (plus 600 pripremljenih i distribuiranih brošura);
 • 12 anketa o stanju umjetnosti svakog partnera povezanih sa tokovima turizma prema vlastitoj lokaciji;
 • 1 anketa o evropskom i međunarodnom tržištu kulturnog turizma;
 • 1 realizacija visoko profesionalnog DVD-a o UNESCO lokacijama na Jadranu, kao baze za usluge/dokumentarce na TV-u;
 • 12 sastanaka sa specijaliziranim časopisima i televizijama;
 • 1 kreiranje i testiranje sa tržišnim operaterima paketa kulturnog turizma „UNESCO LOKACIJE JADRANA“;
 • 1 web stranica projekta o online resursima UNESCO lokacija Jadrana