Οι Στόχοι

Οι Στόχοι

Ο στόχος του EX.PO AUS είναι η δημιουργία δικτύου συνεργασίας μεταξύ των χώρων της UNESCO στην Αδριατική Θάλασσα (συμπεριλαμβανομένων και ορισμένων αξιόλογων τοποθεσιών που βρίσκονται ακόμα στο στάδιο υποψηφιότητας), στους οποίους θα δοθεί η ευκαιρία να αναπτυχτούν στο πλαίσιο μιας διασυνοριακής συνεργασίας, συμμετέχοντας στην διάδοση ποιοτικών τεχνικών και διαχειριστικών ικανοτήτων των διαφόρων δημοσίων και ιδιωτικών παραγόντων, με σκοπό τoν καθορισμό μιας κοινής μακροπρόθεσμης στρατηγικής — βασιζόμενης στην υψηλού επιπέδου διαχειριστική, τεχνολογική και ενεργειακή καινοτομία — για την επίτευξη αειφόρου αξιοποίησης αυτών των περιοχών.

 
Για την επίτευξη αυτού του στρατηγικού στόχου, έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ειδικοί στόχοι:
  • η διασυνοριακή ανάπτυξη των αντιλήψεων και των εργαλείων για την αειφόρο διαχείριση των χώρων της UNESCO, 
  • η διασυνοριακή βελτίωση των τεχνικών γνώσεων και τεχνολογιών υποστήριξης, 
  • η υλοποίηση καινοτόμων πιλοτικών έργων στις περιοχές των εταίρων,
  • η κοινή αξιοποίηση των χώρων της UNESCO της Αδριατικής.